Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedy

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
4571 H záhradník
4569 H viazač – aranžér kvetín
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4511 L záhradníctvo
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver