Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedy

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia
4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
4210 M agropodnikanie (so zameraniami)
4211 M záhradníctvo (so zameraniami), 4228 M záhradnícka výroba a služby
4221 Q vidiecka turistika
4236 M ekonomika pôdohospodárstva
4243 M mechanizácia poľnohospodárstva
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver