Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia odborov vzdelávania
8259 M animovaná tvorba
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika
8270 M scénická kostýmová tvorba
8292 M dizajn exteriéru
8297 M fotograficky dizajn
8299 M dizajn interiéru
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávaniaPredkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Nástenná maľba v architektúre
Predkladá: Prešovský samosprávny kraj
4. Rôzne
5. Záver