Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvo

Program:

1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru „procesný technik odevnej výroby“
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia nového študijného odboru „procesný technik odevnej výroby
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver