Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Textil a odevníctvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 31 Textil a odevníctvo
materiál na rokovanie
3. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť textilu a odevníctva
4. Rôzne
5. Záver