Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvo

Program rokovania:
Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov Textil a odevníctvo
materiál na rokovanie
3. Rôzne
4. Záver