Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
materiál na rokovanie
3. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť stavebníctva, geodézie a kartografie
4. Rôzne
5. Záver