Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 36 Stavebíctvo, geodézia a kartografia
materiál na rokovanie ; diskusné fórum k ŠVP
3. Rôzne
4. Záver