Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémia

Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru

2734 K technik sklárskej výroby