Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia odborov vzdelávania
2737 L sklársky a keramický priemysel
2752 F výroba úžitkového skla
3. Rôzne
4. Záver