Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
4. Rôzne
5. Záver