Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Polygrafia a médiá

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 34 Polygrafia a médiá
materiál na rokovanie
3. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť polygrafie a médií
4. Rôzne
5. Záver