Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Baníctvo, geológia a geotechnika

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
materiál na rokovanie
3. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť baníctva, geológie a geotechniky
4. Rôzne
5. Záver