Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedy

Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nového učebného odboru hlasovaním per rollam

45xx H farmár pre podhorské a horské oblasti