Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá

Posúdenie návrhu vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov odborných predmetov učebného odboru

3473 H 08 polygraf – knihár