Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika

Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru

2682 K mechanik počítačových sietí